Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων

Έργο: Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου μικρής κλίμακας (500KW-1MW) έργων

Εργασία: Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου πολύ μεγαλύτερης κλίμακας με μια συνεργαζόμενη εταιρεία, η Mammoth Energy διευκόλυνε τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών γης για τη μίσθωση παρακείμενων οικοπέδων και, λόγω κανονιστικών περιορισμών, αξιοποίησε τη γη για την ανάπτυξη του δικού της χαρτοφυλακίου μικρών επίγειων φωτοβολταϊκών έργων.

Αποτέλεσμα: Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος σχεδόν 10MW.